ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παναγούλη Αλ. 6, 412 22, Λάρισα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Παναγούλη Αλ. 6
412 22, Λάρισα
Μελέτες, Συστήματα, Είδη Προστασίας Περιβάλλοντος - Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Βιοχημικοί


Εταιρικό προφίλ

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1994 από την Φωτεινή Ευαγ. Αργυρούλη, Χημικό Μηχανικό ΑΠΘ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Msc) στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής.

Η επιχείρηση παρέχει από το 1994 υπηρεσίες εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, υπηρεσίες Συμβούλου στην αδειοδότηση έργων, υπηρεσίες Συμβούλου στην διαχείριση έργων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων κλπ.

Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση δραστηριοποιείται και στον τομέα της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR) καθώς και Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

Διαθέτει ένα δίκτυο ειδικών συνεργατών μόνιμων και μη, διαφόρων ειδικοτήτων (χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, γεωλόγοι, δασολόγοι, δικηγόροι, ειδικοί πληροφοριακών συστημάτων κλπ).


Περιγραφή Υπηρεσιών

- Μελέτες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- Αδειοδοτήσεις έργων & εγκαταστάσεων

- Κατασκευή & Διαχείριση έργων Περιβάλλοντος

- Συμμόρφωση με τον GDPR - Υπηρεσίες DPO

- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου


Γιατί να μας προτιμήσετε

Η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015. Για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης από την LRQA - Lloyd’s Register Quality Assurance.

Όσον αφορά στον τομέα εκπόνησης Μελετών, συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης είναι ότι κάθε έργο μελετάται ξεχωριστά μαζί με τα συνοδά έργα που το καθιστούν λειτουργικό, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα του, εξασφαλίζοντας εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις/άδειες/εγκρίσεις, με σκοπό την πιο άμεση αδειοδότηση του έργου. Μετά την υποβολή της κάθε μελέτης υπάρχει διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης της, μέχρι και την τελική έγκριση της.

 

Όσον αφορά στις Yπηρεσίες Συμβούλου & Τεχνικής Υποστήριξης, η επιχείρηση διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία εξασφαλίζουν την επιτυχία στο έργο της τεχνικής υποστήριξης:

·         Εμπειρία και άριστη γνώση της νομοθεσίας σε περιβαλλοντικά θέματα (διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων κ.α.)

·         Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων (ΠΕΠ, ΕΣΠΑ κ.α.)

·         Εμπειρία στη προετοιμασία, ωρίμανση, αξιολόγηση – έλεγχο μελετών και επίβλεψη υλοποίησης έργων διαφόρων θεματικών πεδίων στο κλάδο των δημοσίων έργων υποδομής (κτιριακά, υδραυλικά, έργα οδοποιίας, έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, έργα αναπλάσεων κλπ) κλπ.

·         Γνώση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και εμπειρία στη κατάρτιση σχετικών προκηρύξεων και συμβάσεων

·         Επαρκές μέγεθος (πόροι, προσωπικό, οργάνωση), ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις όποιες προσαρμογές προκύψουν από τη δυναμική που θα αναπτυχθεί κατά την υλοποίηση του Έργου.

·         Γνώση των κρίσιμων θεμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων

Όσον αφορά στις Υπηρεσίες Συμβούλου Συμμόρφωσης με τον GDPR, η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων, συνεργάζεται με ειδικούς συμβούλους πληροφορικής και νομικούς συμβούλους και χρησιμοποιεί ειδική εφαρμογή διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.   Επίσης, το δυναμικό της επιχείρησης έχει πιστοποιηθεί στο πεδίο "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων".

 

 

 

 


Δεν υπάρχουν προσφορές ...

Δεν υπάρχουν προϊόντα ....

Φωτογραφίες

Στείλε μήνυμα

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση

Χάρτης